روانشناسي احساس و ادراك دكتر زهرا درويزه , دانشگاه الزهراء , 1375

معرفي كتاب : هدف از نگارش اين كتاب بدست دادن يك بررسي كلي از ادراك است. اين كتاب براي دانشجوياني كه هيچ زمينه تخصصي در فيزيولوژي و رياضي و روانشناسي تجربي ندارند نوشته شده و براي استفاده در دروس ادراك يا ادراك و احساس منظور شده است. در اينجا بعضي از مطالب در ذيل ارائه شده است.

_1-شيوه نگارش اين كتاب روشن و صريح است. 2ـ مثالهاي متعددي از چگونگي فعاليت ادراك در تجربة روزمره وجود دارد. 3ـ در سراسر كتاب كاربرد ادراك در زمينه‌هايي چون تعليم و تربيت، هنر، ترافيك ، ايمني و تبليغات وجود دارد. 4ـ كتاب شامل مثالهاي بسياري در مقياس كوچك است كه دانشجويان خودشان مي‌توانند با استفاده از حداقل وسايل و زمان آزمايش كنند. 5ـ اصطلاحات جديد با تعاريف آنها در همان جمله معرفي شده است. 6ـ هر فصل به مباحث اساسي و مرور آغاز مي‌شود. 7ـ به جاي اينكه يك خلاصه طولاني در آخر فصل ارائه شود در آخر هر قسمت از فصل يك خلاصه بحث وجود دارد. 8ـ هر فصل با مرور سئوالات و فهرست اصطلاحات جديد به پايان مي‌رسد. اميدوارم كساني كه اين كتاب را مي‌خوانند براي غناي دنياي ادراكي خود شوق و علاقه پيدا كنند.

:فهرست تاريخچه – سازمان بينايي – كنشهاي اساسي چشم – رؤيت رنگ – شنوايي – حواس پوستي – بويايي – چشايي – ادراك فاصله و حركت – ثبات و خطا ادراك شكل – دقت – رشد ادراك – ادراك و انگيزه – روشهاي سايكو فيزيك

Aller au contenu principal